SÄÄNNÖT

TEK:n Turun DI-kerhon säännöt


1 § Kerhon tarkoitus

Tekniikan Akateemisten Turun DI-kerhon tarkoituksena on toimia Lounais-Suomen alueella toimivien jäsentensä yhdyssiteenä, seurata ja edistää alansa ja yleensä tekniikan kehitystä Tekniikan Akateemiset ry:n sääntöjen 2 §:n hengessä.

2 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho järjestää kokous-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, retkiä ja yhteisiä huvitilaisuuksia rouvasväen yhdistyksen Mutterimummujen kanssa.

Kerho voi antaa alaansa liittyviä lausuntoja, jolloin kerhon nimen allekirjoittavat sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai hänen estyneenä ollessa jonkun muun johtokunnan jäsenen kanssa. Lausunnoistaan on kerho velvollinen ilmoittamaan etukäteen Tekniikan Akateemiset ry:n hallitukselle.

Kerho voi tarkoituksensa toteuttamiseksi olla yhteistoiminnassa muiden samalla alalla toimivien järjestöjen ja elinten kanssa.

3 § Jäsenet

Kerhon jäseneksi voi liittyä Tekniikan Akateemiset ry:n jäsen, joka on ilmoittanut haluavansa liittyä kerhoon. Kerhon nuoreksi jäseneksi, jolla on oikeus osallistua kerhon kokouksiin mutta ei äänioikeutta, pääsee vastaavasti Tekniikan Akateemiset ry:n opiskelijajäsen. Kerhon henkilöjäsenet hyväksyy kerhon johtokunta.

Kerho voi kutsua kannattajajäseniksi yrityksiä ja yhteisöjä. Päätökset kannattajajäsenistä tekee johtokunnan kokous. Kannattajajäsenen edustaja voi osallistua kerhon toimintaan kuten kerhon nuoret jäsenet.

Kerhon johtokunta voi nimittää ansioituneen entisen kerhon puheenjohtajan kerhon kunniapuheenjohtajaksi ja ansioituneen jäsenen kerhon kunniajäseneksi.

Jäsen, joka haluaa erota kerhon jäsenyydestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti kerhon sihteerille.

4 § Jäsenmaksu

Kerhotoiminnan menot maksaa Tekniikan Akateemiset ry talousarvionsa puitteissa. Kerhon vuosikokous päättää kerhon henkilöjäseniä koskevasta vuotuisesta jäsenmaksusta, joka ei kuitenkaan koske kerhon kunniapuheenjohtajia, kunniajäseniä eikä opiskelijajäseniä. Kerho voi toimintansa tukemiseksi kerätä myös kannatusjäsenmaksuja ja hankkia muita tuloja. Päätökset kannatusjäsenmaksuista tekee kerhon johtokunta. Kerho voi kerätä rahastoja, joita käytetään siinä järjestyksessä kuin niistä kustakin on erikseen määrätty.

5 § Johtokunta

Kerhon johtokunnan muodostavat puheenjohtaja ja ainakin neljä jäsentä. Johtokunnan jäsenten toimikausi on vaalikokouksesta vaalikokoukseen. Sama henkilö voidaan valita korkeintaan kolmena perättäisenä vuotena puheenjohtajaksi tai johtokunnan jäseneksi. Sen sijaan voidaan kerhon jäsen valita puheenjohtajaksi, vaikka hän olisi toiminut kolme vuotta johtokunnan jäsenenä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa itselleen sihteerin ja kerhomestarin, jotka valitaan johtokunnan jäsenistä, jos ei ole erityistä syytä menetellä toisin.

Kerhon johtokunta on päätösvaltainen, jos siinä on puheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet jäsenistä paikalla. Kerhon nimen kirjoittavat sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai hänen estyneenä ollessa jonkun muun johtokunnan jäsenen kanssa.

6 § Kokoukset

Kerhon vaalikokous pidetään ennen kalenterivuoden alkua. Siinä valitaan seuraavaksi toimikaudeksi puheenjohtaja ja johtokunta.

Kerhon vuosikokous pidetään tammikuun kuluessa. Siinä esitetään edellisen toimikauden toimintakertomus ja alkaneen toimikauden toimintasuunnitelma. Muihin kokouksiin kerho kokoontuu johtokunnan kutsusta jäsenkirjeellä.

Kerho kutsutaan koolle jäsenkirjeellä tai muulla kerhon kokouksen päättämällä tavalla. Äänestys toimitetaan vaadittaessa suljetulla lippuäänestyksellä.

7 § Kerhon säännöt

Kerhon säännöt sekä niihin tehtävät muutokset hyväksyy kerhon kokous. Kokouksen päätös astuu voimaan heti, kun Tekniikan Akateemiset ry:n hallitus on päätöksen vahvistanut.

8 § Kerhon purkaminen

Jos kerho puretaan, mistä on päätettävä kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden välein pidettävässä kerhon kokouksessa, sen arkisto ja mahdollinen omaisuus jäävät Tekniikan Akateemiset ry:lle. Jäljelle jäävät varat on käytettävä, mikäli mahdollista, kerhon alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti.

9 § Sääntöjen voimaantulo

Nämä säännöt on hyväksytty kerhon kokouksessa 28.01.2009 ja vahvistettu Tekniikan Akateemiset ry:n hallituksen kokouksessa 14.12.2009.